ថ្លៃការសិក្សា

  វគ្គសិក្សា១ ឆ្នាំ វគ្គសិក្សា១ឆ្នាំ៣ ខែ វគ្គសិក្សា១ឆ្នាំ៦ខែ វគ្គសិក្សា១ឆ្នាំ៩ខែ វគ្គសិក្សា២ឆ្នាំ
ថ្លៃចុះឈ្មោះ ២០០០០  យ៉េន ២០០០០  យ៉េន ២០០០០  យ៉េន ២០០០០  យ៉េន ២០០០០  យ៉េន
ថ្លៃចូលរៀន ៨០០០០  យ៉េន ៨០០០០  យ៉េន ៨០០០០  យ៉េន ៨០០០០  យ៉េន ៨០០០០  យ៉េន
ថ្លៃវគ្គសិក្សា ៦២០០០០  យ៉េន ៧៧៥០០០ យ៉េន ៩៣០០០០  យ៉េន ១០៨៥០០០  យ៉េន ១២៤០០០០ យ៉េន
Total ៧២០០០០  យ៉េន ៨៧៥០០០  យ៉េន ១០៣០០០០ យ៉េន ១១៨៥០០០ យ៉េន ១៣៤០០០០ យ៉េន

 

  • សម្ភារៈសិក្សា ថ្លៃសម្ភារះបរិក្ខារ  កម្រៃសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សានិងថ្លៃសេវាផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងថ្លៃសិក្សា
  • ថ្លៃវគ្គសិក្សាអាចបង់កន្លះឆ្នាំម្តង ថ្លៃវគ្គសិក្សាកន្លះឆ្នាំគឺ ៣១០០០០  យេ៉ន។ សម្រាប់ថ្លៃសិក្សា១ឆ្នាំ៣ខែនិងវគ្គសិក្សា១ឆ្នាំ៩ខែ តម្លៃសិក្សាដំបូងគឺ ៤៦៥.000 យ៉េន (ផ្នែកសិក្សា៩ខែ)

ការប្តូររូបិយបណ្ណ