Các loại chi phí

  Khóa 1 năm Khóa 1 năm 3 tháng Khóa 1 năm 6 tháng Khóa 1 năm 9 tháng Khóa 2 năm
Phí thi nhập học 20,000
Yên
20,000
Yên
20,000
Yên
20,000
Yên
20,000
Yên
Tiền nhập học 100,000
Yên
100,000
Yên
100,000
Yên
100,000
Yên
100,000
Yên
Học phí 640,000
Yên
800,000
Yên
960,000
Yên
1,120,000
Yên
1,280,000
Yên
Tổng cộng 760,000
Yên
920,000
Yên
1,080,000
Yên
1,240,000
Yên
1,400,000
Yên
  • Học phí bao gồm phí tài liệu, phí trang thiết bị, phí hoạt động ngoại khóa, phí bảo hiểm (chế độ bồi thường tai nạn cho học sinh trường Nhật ngữ)
  • Học phí lần đầu của các khóa 1năm,1năm 6 tháng,2 năm sẽ được thu 320,000 yên (học phí nửa năm).Học phí của các khóa 1 năm 3 tháng, 1 năm 9 tháng sẽ được thu 480,000 yên (học phí 9 tháng).Học phí các lần tiếp theo sẽ được thu 320,000 yên (học phí nửa năm) cho tất cả các khóa.

Currency Converter