Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2018年

11月

06日

ABK A1 student's activity [BiblioBattle]

ABK A1class had Bibliobattle which the students presented the interesting book that they have read in 5 minutes and after that the audiences voted the book that they think the most interesting. This time Thai student have won the first prize.

0 コメント