របៀបដាក់ពាក្យ

តើអ្នកចង់ដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ ABK COLLEGE តាមវិធីណា?

សូមប្រមូលឯកសារដែលចាំបាច់ទាំងអស់ហើយបញ្ជូនពួកគេដោយ EMS ឬ Mail 
※សូមសួរមកកាន់យើងខ្ញុំនូវសំណួរដែលទាក់ទងនឹងឯកសារពាក្យសុំ
※យើងនឹងអាចទាក់ទងទៅអ្នកទាក់ទងនឹងឯកសារដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើង

យើងមានការិយាល័យនៅតំបន់ផ្សេងៗជាច្រើន ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដឬមិនច្បាស់អំពីផ្នែកណាមួយនៃដំណើរការដាក់ពាក្យស្នើសុំទេសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យទាំងនេះដោយសេរី