ដាក់ពាក្យសុំតាមរយៈភ្នាក់ងារ

ទំព័រនេះរៀបរាប់ពីនីតិវិធីសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំតាមរយៈការិយាល័យបរទេសរបស់យើង។
សំរាប់អ្នកដែលចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយផ្ទាល់សូមពិនិត្យមើលនៅទីនេះ ទីនេះ .

出願手順