ដាក់ពាក្យតាមគេហទំព័រនេះ

ទំព័រនេះនិយាយអំពីនីតិវិធីសម្រាប់ការដាក់ពាក្យដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។
សម្រាប់និស្សិតដែលចង់ដាក់ពាក្យសុំតាមរយៈភ្នាក់ងារបរទេសសូមពិនិត្យមើលនៅទីនេះ.

出願手順(オンライン出願)