ការណែនាំសម្រាប់ការចូលរៀននៅ ABK COLLEGE

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃលក្ខខណ្ឌ

  • អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវបញ្ចប់ឬរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់ចប់វិទ្យាល័យ (១២)ឆ្នាំនៃការអប់រំផ្លូវការដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតជាងប្រទេសជប៉ុន
    • បេក្ខជនដែលមានបំណងចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬមហាវិទ្យាល័យជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅគិតត្រឹមថ្ងៃចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថាន។
    • បេក្ខជនដែលមានបំណងចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ២២ ឆ្នាំនៅពេលចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថាន។
    • សម្រាប់ការទទួលចូលនៅខែកក្កដា (វគ្គសិក្សា១ឆ្នាំ៩ខែ) និងការទទួលចូលខែមករា (វគ្គសិក្សា១ឆ្នាំ៣ខែ) អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវមានជំនាញភាសាជប៉ុនយ៉ាងហោចណាស់ JLPT N៥ ឬលើសពីនេះ

ចំនួនសិស្សដែលត្រូវចូលរៀន

ចូលរៀនខែមេសា (វគ្គសិក្សា១ ឆ្នាំ / ២ឆ្នាំ)  សិស្ស ១៤០នាក់
ចូលរៀនខែកក្កដា (វគ្គសិក្សា១ឆ្នាំ៩ខែ) សិស្ស ៤០ នាក់
ចូលរៀនខែតុលា (វគ្គសិក្សា១ឆ្នាំ៦ខែ) សិស្ស ៨០នាក់
ចូលរៀនខែមករា (វគ្គសិក្សា១ឆ្នាំ៣ខែ)    សិស្ស ៤០នាក់

រយៈពេលសំរាប់ពាក្យស្នើសុំ

ទទួលឲ្យចូលរៀនខែមេសា
ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី៣១ខែតុលាឆ្នាំមុននៃការចូល

ទទួលឲ្យចូលរៀនខែកក្កដា
ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ខែធ្នូឆ្នាំមុនរហូតដល់ថ្ងៃទី១០ កុម្ភៈនៃឆ្នាំចូល

ទទួលឲ្យចូលរៀនខែតុលា
ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី២៨ខែមេសាក្នុងឆ្នាំចូល

ទទួលឲ្យចូលរៀនខែមករា
ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី១០ខែសីហាឆ្នាំមុន

※កាលបរិច្ឆេទបិទពាក្យស្នើរសុំអាចផ្លាស់ប្តូរប្រសិនពាក្យសុំលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើង
※ការស្នើសុំសម្រាប់ការទទួលឲ្យចូលនៅខែមករាអាចមិនត្រូវបានទទួលយកដោយសារសមត្ថភាពពេញលេញ

ថ្លៃពាក្យស្នើសុំ

២០០០០យ៉េន សូមបង់ថ្លៃពាក្យសុំក្នុងពេលដាក់ពាក្យតាមរយៈការផ្ញើប្រាក់តាមរយៈធនាគារឬប័ណ្ណឥណទាន។
សូមមើលគេហទំព័រ "ថ្លៃវគ្គសិក្សា" នៃវិបសាយនេះអំពីរបៀបបង់ថ្លៃ។
ក្នុងករណីដែលថ្លៃសេវាកម្មមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ត្រឹមកាលបរិច្ឆេទបិទពាក្យស្នើរសុំនោះយើងអាចចាត់ទុកថាវាជាការអាសាបង់។
ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈធនាគារសូមជម្រះបញ្ជីធនាគារដោយអ្នកផ្ញើ។នៅពេលដែលថ្លៃដាក់ពាក្យសុំត្រូវបានបង់ហើយមិនអាចសងវិញដោយសារហេតុផលណាមួយទេ

ឯកសារដែលត្រូវការចាំបាច់

ឯកសារដែលត្រូវការចាំបាច់ចំពោះអ្នកដាក់ពាក្យសុំ

ទម្រង់ពាក្យសុំចូលរៀន  
ហេតុផលសម្រាប់ការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន (ជាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាកំណើតរបស់អ្នក) ភាសាអង់គ្លេសឬភាសាកំណើតរបស់អ្នក
កម្រងសំណួរ  
លិខិតធានារបស់មាតាបិតា / អាណាព្យាបាល  
សញ្ញាប័ត្រដើមនៃការបញ្ចប់ការសិក្សាឬវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ចប់ការសិក្សា (អនុវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យ) ច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារទាមងនោះមិនអាចទទួលយកបានវិញ្ញាបនបត្រពិតប្រាកដនៃសញ្ញាប័ត្រអាចទទួលយកបានអ្នកដែលមានវត្តមាននៅសាលារៀនត្រូវបានស្នើសុំឱ្យដាក់លិខិតបញ្ជាក់ការបញ្ចប់ការសិក្សាដែលរំពឹងទុកចេញពីនាយកសាលាដើម្បីបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ការសិក្សាសញ្ញាបត្រដើមដំបូងនៃការបញ្ចប់ការសិក្សាត្រូវតែបន្ថែមភ្លាមៗនៅពេលបញ្ចប់អ្នកដែលបោះបង់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យឬសកលវិទ្យាល័យត្រូវដាក់លិខិតបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះឬចាកចេញ
ប្រតិចារិកនៃអនុវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យ(ជារៀងរាល់ឆ្នាំ) ច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារទាមងនោះមិនអាចទទួលយកបានវិញ្ញាបនបត្រពិតប្រាកដនៃសញ្ញាប័ត្រអាចទទួលយកបាន។អ្នកដែលបានប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទូទៅជាតិត្រូវបានគេស្នើសុំឱ្យបញ្ជូននូវកំណត់ហេតុថតចំលង
ថតចំលងលិខិតឆ្លងដែន អ្នកដែលមានលិខិតឆ្លងដែនត្រូវតែបញ្ជូនច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែន(ភ្ជាប់ជាមួយរូបថតនិងតែមចូលប្រទេសជប៉ុននិងចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុន) 
រូបថត៦សន្លឹក ៤ សង់ទីម៉ែត្រ× ៣ សង់ទីម៉ែត្ររូបថតចុងក្រោយបំផុតដែលថតក្នុងរយៈពេល ៣ខែបង្ហាញពីរូបរាងពេញនិងពាក់កណ្តាលខ្លួន សូមសរសេរឈ្មោះនិងសញ្ជាតិរបស់បេក្ខជននៅខាងខ្នង
លិខិតបញ្ជាក់ពីសុខភាព វេជ្ជបញ្ជាត្រូវបំពេញនិងចុះហត្ថលេខារបស់វេជ្ជបណ្ឌិត

※ខាងក្រោមនេះអាចអនុវត្តបានតែតាមរយៈអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំប៉ុណ្ណោះ

វិញ្ញាបនប័ត្រវត្តមាននិងប្រតិចារឹកនៃសាលាដែលបានចុះឈ្មោះនៅប្រទេសជប៉ុន មានតែអ្នកដែលបានសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនជាមួយទិដ្ឋាការសិស្ស(ទិដ្ឋាការនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យឬទិដ្ឋាការសិស្សមុនពេលចូលមហាវិទ្យាល័យ)
លិខិតឆ្លងដែនប័ណ្ណស្នាក់នៅ(在留カード)  ឬប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិច (外国人登録証明書)(ផ្នែកខាងមុខ/ខាងក្រោយ)ឬសៀវភៅគ្រួសារ(住民票)ចំពោះអ្នកដែលមានផ្ទះនៅជប៉ុន សំរាប់តែអ្នកដែលមានគ្រួសារឬសាច់ញាតិដែលរស់នៅជប៉ុនប៉ុណ្ណោះ

ឯកសារចាំបាច់ដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន (A, B ឬ C)

A: ក្នុងករណីគ្រួសាររបស់អ្នកដាក់ពាក្យនៅប្រទេសកំណើតរ៉ាប់រងការចំណាយលើសិស្ស

លិខិតនៃការសន្យា ត្រូវតែបំពេញដោយផ្ទាល់ដៃរបស់អ្នកឧបត្ថម្ភ បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ជាមធ្យមក្នុងមួយខែដែលអ្នកឧបត្ថម្ភមានបំណងបញ្ចូលក្នុងចន្លោះសំរាប់ចំណាយក្នុងការរស់នៅ
លិខិតប្រាក់កក់របស់អ្នកឧបត្ថម្ភ ត្រូវមានចំនួននៃការកក់ កាលបរិច្ឆេទដែលចេញដោយធានាគារនិងហត្ថលេខា (ត្រា) របស់បុគ្គលិកធនាគារ ហើយលិិខិតដែលមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអ្នកឧបត្ថម្ភទុកជាមោឃៈ
លិខិតបញ្ជាក់ការងារបច្ចុប្បន្ន a. លិខិតបញ្ជាក់ការងារសម្រាប់និយោជិក 
b. លិខិតដែលបង្ហាញពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងឈ្មោះរបស់អ្នកឧបត្ថម្ភដូចជាច្បាប់ចម្លងនៃការចុះឈ្មោះឬលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មជាដើមសម្រាប់ប្រធានឬនាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុនឬម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
លិខិតភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដាក់ពាក្យនិងអ្នកឧបត្ថម្ភ ច្បាប់ចំលងនៃការចុះឈ្មោះគ្រួសារអ្នកដាក់ពាក្យនិងអ្នកឧបត្ថម្ភឬសំបុត្រកំណើតដើម្បីបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនង
លិខិតប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកឧបត្ថម្ភ ក្រដាសកាត់ពន្ធឬលិខិតដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុនបង្ហាញប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកឧបត្ថម្ភ

B: ក្នុងករណីដែលសាច់ញាតិអ្នកដាក់ពាក្យនៅប្រទេសជប៉ុនរ៉ាប់រងការចំណាយលើសិស្ស

លិខិតនៃការសន្យា ត្រូវតែបំពេញដោយដៃផ្ទាល់របស់អ្នកឧបត្ថម្ភ បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ជាមធ្យមក្នុងមួយខែដែលអ្នកឧបត្ថម្ភមានបំណងបញ្ចូលក្នុងចន្លោះសំរាប់ចំណាយក្នុងការរស់នៅ
លិខិតប្រាក់កក់របស់អ្នកឧបត្ថម្ភ  
លិខិតបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានអ្នកឧបត្ថម្ភ 住民票)  ត្រូវតែមានសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់
លិខិតភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដាក់ពាក្យនិងអ្នកឧបត្ថម្ភ ច្បាប់ចំលងនៃការចុះឈ្មោះគ្រួសារអ្នកដាក់ពាក្យនិងសំបុត្រកំណើតអ្នកឧបត្ថម្ភឬដើម្បីបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនង
លិខិតបញ្ជាក់ការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកឧបត្ថម្ភ(a b ឬ c) a. លិខិតបញ្ជាក់ការងារសម្រាប់និយោជិក 
b. ច្បាប់ចំលងការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុននិងលិខិតបញ្ជាក់ការងារដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ប្រធានឬនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន
c. ច្បាប់ចំលងការសំរេចចុងក្រោយ (確定申告書) ដែលមានត្រាពីការិយាល័យពន្ធ (អាចផ្ញើត្រឡប់មកវិញ) និងលិខិតបញ្ជាក់ការងារដែលចេញដោយគាត់/នាងផ្ទាល់សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
លិខិតប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកឧបត្ថម្ភ លិខិតប្រកាសពន្ធ(課税証明書)ដែលចេញដោយសង្កាត់រឺសាលាក្រុង (បង្ហាញពីប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកឧបត្ថម្ភ) 

 C: ក្នុងករណីដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំរ៉ាប់រងការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន

លិខិតនៃការសន្យា ត្រូវតែបំពេញដោយដៃផ្ទាល់របស់អ្នកដាក់ពាក្យ បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ជាមធ្យមក្នុងមួយខែដែលអ្នកដាក់ពាក្យមានបំណងរៀបចំសំរាប់ចំណាយក្នុងការរស់នៅ
លិខិតប្រាក់កក់របស់អ្នកដាក់ពាក្យ ត្រូវតែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវចំនួននៃការកក់ កាលបរិច្ឆេទ និងហត្ថលេខា (ត្រា) ចេញដោយរបស់ធនាគារ
លិខិតបញ្ជាក់ការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ  
លិខិតប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ ក្រដាសពន្ធឬលិខិតផ្សេងដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុនដែលបង្ហាញប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ

ទាញយកខិតបណ្ណ

Guide for Admission (Eng.)
COLLEGE募集要項年度共通'24(Eng.).pdf
PDFファイル 372.0 KB

ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់កម្មវិធី (ទាញយកជា PDF)

ចូលទៅកាន់ពាក្យស្នើសុំ
Points for Application for Myammer, Bangladeshi, Mongolian, Nepalese, Sri Lankan,Cambodian Residents
ABK COLLEGE Instructions on Application.
PDFファイル 350.3 KB