ពត៌មានអំពីអន្តេវាសិកដ្ឋាន

អន្តេវាសិកដ្ឋាននៅរបស់ ABK ត្រូវបានសាងសង់ដោយឧត្តមគតិនៃអន្តរកម្មនិងការកសាងមិត្តភាពដែលបំបែករបាំងប្រទេសនិងប្រជាជននានា។

នៅABK មានបុគ្គលិក២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ៣៦៥ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះអ្នកអាចរីករាយនិងជីវិតជានិស្សិតដោយមិនបារម្ភលើសពីនេះអ្នកអាចហៅមកគ្រប់ពេលសម្រាប់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់គ្រប់វេលាមិនថាយប់រឺថ្ងៃ។ មាននិស្សិតប្រហែល៥០នាក់ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាល់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងសាលាជំនាញ២ឆ្នាំរស់នៅនៅអន្តេវាសិកដ្ឋានរបស់យើងផងដែរ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអន្តេវាសិកដ្ឋានសូមពិនិត្យមើលទីនេះ

※ទីនេះនឹងនាំអ្នកទៅកានគេហទំព័រសមាគមនិស្សិតអាស៊ាន

アジア文化会館
アジア文化会館

Asia Bunka Kaikan

富士前寮(女子寮)
富士前寮(女子寮)

អន្តេវាសិកដ្ឋាន Yamabuki

駒込寮
駒込寮

 អន្តេវាសិកដ្ឋាន Sugamo