ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

សំរាប់រាល់សំណួរដែលទាក់ទងការដាក់ពាក្យស្នើរសុំទៅសាលា ABK COLLEGE ឬសាលាភាសាជប៉ុន ABK សូមទំនាក់ទំនងតាមព័ត៌មានដូចខាងក្រោម។

ព័ត៌មានសំរាប់ទំនាក់ទំនង

ABK COLLEGE
Honkomagome 2-12-12, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0021
អ៊ីមែល: info@abk.ac.jp
ទូរស័ព្ទ: + 81-3-6912-0756
ទូរសារ: + 81-3-6912-0757

សំណួរ

Questions

*required

*Title

*Name

Last name First name

*Citizenship

*Email


(again)

*Questions