តម្លៃវគ្គសិក្សា -តាម Paypal

របៀបនៃការទូទាត់តាម C Paypal - ការទូទាត់ដោយកាតឥណទាន
សម្រាប់ថ្លៃចុះឈ្មោះ ថ្លៃចូលរៀនជាដើម អ្នកមិនអាចបង់ថ្លៃវគ្គសិក្សាទៀងទាត់តាមវិធីនេះបានទេ សូមចុច「カートに追加」ការណែនាំគឺមានតែជាភាសាជប៉ុនប៉ុណ្ណោះ សូមដាក់លេខឯកសារយោងរបស់សិស្សនៅខាងក្នុង「アカウントの金頭號」

入学検定料(ថ្លៃចុះឈ្មោះចូល)
¥20,000
カートに追加
 • _
 • _
入学金 (ថ្លៃចូលរៀន)
¥80,000
カートに追加
 • _
 • _
EJU出願代行料(ថ្លៃពាក្យសុំសំរាប់ EJU)
¥15,000
カートに追加
 • _
 • _
JLPT 出樂代行料 (ថ្លៃពាក្យសុំសំរាប់ JLPT)
 • _
 • _
4 月期日聴生授業料 (ថ្លៃសេវាសម្រាប់សវនករខែមេសា)
¥210,000
カートに追加
 • _
 • _
7 月期期聴講生授業料 (ថ្លៃសេវាសម្រាប់សវនករខែកក្កដា)
¥200,000
カートに追加
 • _
 • _
10 月期聴生生授業料 (ថ្លៃសេវាសម្រាប់សវនករខែតុលា)
¥220,000
カートに追加
 • _
 • _
1 月期日聴生授業料 (ថ្លៃសេវាសម្រាប់សវនករខែមករា)
¥190,000
カートに追加
 • _
 • _