ថ្លៃវគ្គសិក្សា

ការទូទាត់ថ្លៃសាលាអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅធានាគារឬតាមប័ណ្ណឥណទានតាមវិធី៣យ៉ាងដូចខាងក្រោមសូមចងចាំថាប្រសិនបើការទូទាត់របស់អ្នកសំរាប់ថ្លៃសាលាមានការយឺតយ៉ាវផុតកាលបរិច្ឆេទកំណត់នោះពាក្យសុំរបស់អ្នកអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាបានលុបចោល។
ហើយសូមចាំផងដែរថារាល់ថ្លៃសេវាកម្មធនាគារ / ប្រាក់កក់ត្រូវតែបង់ដោយអ្នកផ្ញើ។
ថ្លៃចុះឈ្មោះដែលត្រូវបានទូទាត់ហើយមិនត្រូវបានសងមកវិញទេទោះក្នងហេតុផលណាមួយក៏ដោយ។

ការទូទាត់តាម A Flywire
អ្នកបង់ថ្លៃសេវាទៅគណនីធនាគារដែលបានកំណត់ដោយ Flywire ។ អ្នកប្រហែលជាមិនចាំបាច់ត្រូវបង់ថ្លៃសេវាកម្មក្រៅប្រទេសតាមប្រទេស / ស្រុកនិងរូបិយប័ណ្ណទេ។ អ្នកត្រូវបង់ថ្លៃតាមកាតឥណទានផងដែរ។ សូមពិនិត្យការគិតថ្លៃប័ណ្ណឥណទានមុនពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះហើយសូមយោងទៅអាសយដ្ឋានខាងក្រោម។ https://www.flywire.com/pay/abk

ការទូទាត់តាម B ផ្ទេរទៅគណនីធនាគាររបស់យើងនៅប្រទេសជប៉ុនដោយផ្ទាល់
ឈ្មោះធនាគារ : Mizuho Bank Hongo Branch
លេខគណនី  : 075-2908788   Swift Code : MHCBJPJT  ឈ្មោះគណនី: ABK COLLEGE
អាស័យដ្ឋានធានាគារ: 3-43-3 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan
លេខទូរសព្ទធានាគារ: 81-3-3812-3261
សូមបំពេញឈ្មោះរបស់សិស្សនិងលេខយោងទៅតាមកំណត់សំគាល់។

ការទូទាត់តាម C Paypal - ការទូទាត់ដោយកាតឥណទាន
សំរាប់ថ្លៃចុះឈ្មោះចួលជាដើមអ្នកមិនអាចបង់ថ្លៃវគ្គសិក្សាតាមវិធីនេះបានទេ។សូមចុច「カートに追加」ការណែនាំនេះមានតែជាភាសាជប៉ុនប៉ុណ្ណោះ។សូមដាក់បញ្ចូលលេខយោងរបស់សិស្សនៅខាងក្នុង「アカウントの金頭號」. ចុចទីនេះ