លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរៀន

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរៀនសំរាប់និស្សិតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន

ទាញយកជា PDF

ការណែនាំសម្រាប់ការចូលរៀនសំរាប់និវាសនជននៅប្រទេសជប៉ុន
在住者募集要項年度共通(クメール).pdf
PDFファイル 465.1 KB