ដាក់ពាក្យ​ឥឡូវនេះ

សម្រាប់និស្សិតដែលមានទិដ្ឋាការរួចហើយ (លំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬទិដ្ឋាការគ្រួសារ) សូមបំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅទីនេះ
សម្រាប់និស្សិតដែលចង់ដាក់ពាក្យសុំតាមរយៈភាគីទី៣ នៅបរទេសសូមពិនិត្យមើលនៅ ទីនេះ.
សម្រាប់អ្នកដែលមិនមានទិដ្ឋាការសូមពិនិត្យនៅទីនេះ ទីនេះ.

ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ

Online application form (For Students already have a visa)

*Required

Personal Details

*Citizenship

*Kind of Visa

*Date of Birth

YYYY/MM/DD
Ex)1994/12/07

Name in Chinese character

First name Last name

*Name in English

First name Last name FAMILY Name, GIVEN Name(s), Previous Family name

*Sex

MaleFemale

*Place of Birth

Same as passport or family register.


Contact Details

*Applicant's Address in Home Country

*Applicant's Address in Japan

*Applicant's E-mail address


(confirmation)

Mobile Phone Number

Home Phone Number


Education Details

*Final academic background

*Education status

*Expected entry year

*Expected entry month

*Expected entry course

*A plan after graduate ABK

*Sponsor

FatherMotherGrand father Grand motherBrother/SisterUncle/Aunt Scholarship Myself Please check 1 or 2 persons who
bear the expenses during in Japan.

Message