ចំពោះនិវាសនជននៃប្រទេសជប៉ុន

សូមប្រមូលឯកសារដែលចាំបាច់ទាំងអស់ហើយបញ្ជូនទៅសាលារៀនឬផ្ញើតាមអីុម៉ែល
※សូមសួរមកកាន់ យើងខ្ញុំនូវសំណួរដែលទាក់ទងនឹងឯកសារពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក
※យើងខ្ញុំអាចនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកទាក់ទងនឹងឯកសារដែលអ្នកបានផ្តល់មកឱ្យយើង