អគារសិក្សាភាសាជប៉ុន ABK-[ABK COLLEGE] Japanese Language Schoolចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥៧ABK(Asia Bunka Kaikan)បានធ្វើការជាមួយនិស្សិតបរទេស។ឥឡូវនេះដល់ពេលដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខជាមួួយ ABK COLLEGEថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូ។ តើអ្នកមិនសាកល្បងឲ្យក្តីស្រម៉ៃអាចជាការពិតទេរឺ?

Long Term Course more than 1 year
To Current Residents of Japan
Short Term Course

ABK COLLEGE Gallery

គ្រឹះស្ថានអប់រំដែលមាន(MOU)ជាមួយ ABK COLLEGE

សេចក្តីជូនដំណឹង

2021年

3月

03日

Report of Successful Students

  • ABKCOLLEGE prompt report of successful students in higher education and employment  is as below;
  • ・Prospective employee in Japan company … 15 students
  • ・Successful students in Graduate school … 8 students
  •    (Master's and Doctoral Degree)                
  • ・Successful students in Under graduate of University … 5 students
  • ・Successful students in Technical college … 15 students
Report of successful students
合格実績2020(速報.pdf
PDFファイル 309.8 KB