អគារសិក្សាភាសាជប៉ុន ABK-[ABK COLLEGE] Japanese Language Schoolចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥៧ABK(Asia Bunka Kaikan)បានធ្វើការជាមួយនិស្សិតបរទេស។ឥឡូវនេះដល់ពេលដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខជាមួួយ ABK COLLEGEថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូ។ តើអ្នកមិនសាកល្បងឲ្យក្តីស្រម៉ៃអាចជាការពិតទេរឺ?

Long Term Course more than 1 year
To Current Residents of Japan
Short Term Course

ABK COLLEGE Gallery

គ្រឹះស្ថានអប់រំដែលមាន(MOU)ជាមួយ ABK COLLEGE

សេចក្តីជូនដំណឹង

2020年

4月

10日

ABK COLLEGE APR 2020 CLASS ANNOUNCEMENT

2020年4月からのクラス発表です。

以下のPDFファイルをダウンロードして、学籍番号からクラスをチェックしてください。.

ABK COLLEGE April 2020 class announcement.

Please download the PDF file and check your class from your student ID.

 

4月13日(月)の授業初日は、クラスによってスタートの時間がちがいます。

学校に来る時間をチェックしてください。

Class will start on Monday, 13th April, and start time of each class is difference.

Please check your class and come to school on the specified time following.

        A1 / A2      10:00 ~ 10:45

        A3 / A4      11:30 ~ 12:15

        B1 / B2 / B3  13:30 ~ 14:15

CLASS ANNOUNCEMENT for 2020 Apr. student
PDFファイル 123.5 KB