អគារសិក្សាភាសាជប៉ុន ABK-[ABK COLLEGE] Japanese Language Schoolចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥៧ABK(Asia Bunka Kaikan)បានធ្វើការជាមួយនិស្សិតបរទេស។ឥឡូវនេះដល់ពេលដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខជាមួួយ ABK COLLEGEថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូ។ តើអ្នកមិនសាកល្បងឲ្យក្តីស្រម៉ៃអាចជាការពិតទេរឺ?

Long Term Course more than 1 year
To Current Residents of Japan
Short Term Course

ABK COLLEGE Gallery

គ្រឹះស្ថានអប់រំដែលមាន(MOU)ជាមួយ ABK COLLEGE

សេចក្តីជូនដំណឹង

2020年

2月

12日

2019年 第2回 JLPT満点合格! Full marks on JLPT!!

2019年12月実施 第2回日本語能力試験(JLPT)の結果が発表されました。ABKCOLLEGEの学生も多数の合格者がでましたが、なかでも科目別に「満点合格」をした学生もいたので、学内掲示・インスタグラムに掲載しています。合格者の皆さん、おめでとうございます!!

2019 2nd JLPT result & score was announced and many ABK COLLEGE students passed it. Among the students,  some students got full marks on each section! Congratulations!!