អគារសិក្សាភាសាជប៉ុន ABK-[ABK COLLEGE] Japanese Language Schoolចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥៧ABK(Asia Bunka Kaikan)បានធ្វើការជាមួយនិស្សិតបរទេស។ឥឡូវនេះដល់ពេលដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខជាមួួយ ABK COLLEGEថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូ។ តើអ្នកមិនសាកល្បងឲ្យក្តីស្រម៉ៃអាចជាការពិតទេរឺ?

Long Term Course more than 1 year
To Current Residents of Japan
Short Term Course

ABK COLLEGE Gallery

គ្រឹះស្ថានអប់រំដែលមាន(MOU)ជាមួយ ABK COLLEGE

សេចក្តីជូនដំណឹង

2021年

11月

26日

The ceremony for Monument Commemorating "The Fukuda Doctrine"

Former Japanese Prime Minister Takeo Fukuda (67th Prime Minister) gave a speech in Manila, Philippines in August 1977, stating that the heart-to-heart bond between ASEAN and other Asian countries is significantly important.

Later, this speech has been called as the "Fukuda Doctrine" and has been highly evaluated in Asia and other countries around the world. 

The monument has been displayed at the lobby of the Manila Hotel in the Philippines, and it still exists today.

The same monument has been set at ABK College garden and the ceremony has been held on 24th Nov.2021. 

About 40 people including the former prime minister Yasuo Fukuda(91st Prime Minister), the ASEAN Ambassadors, the Ministry of Education, the Ministry of Foreign Affairs, and so on have gathered at the ABK College garden. 

https://www.channelnewsasia.com/watch/plaque-unveiled-tokyo-remember-japan-asean-relations-video-2336556