អគារសិក្សាភាសាជប៉ុន ABK-[ABK COLLEGE] Japanese Language Schoolចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥៧ABK(Asia Bunka Kaikan)បានធ្វើការជាមួយនិស្សិតបរទេស។ឥឡូវនេះដល់ពេលដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខជាមួួយ ABK COLLEGEថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូ។ តើអ្នកមិនសាកល្បងឲ្យក្តីស្រម៉ៃអាចជាការពិតទេរឺ?

Long Term Course more than 1 year
To Current Residents of Japan
Short Term Course

ABK COLLEGE Gallery

គ្រឹះស្ថានអប់រំដែលមាន(MOU)ជាមួយ ABK COLLEGE

សេចក្តីជូនដំណឹង

2022年

9月

10日

2022年7月JLPT 満点合格!

 • 2022年第1回日本語能力試験(JLPT)の結果が発表されました。
 • (試験実施日:202273日、結果発表2022822日)
 • ABKCOLLEGEの学生も多数の合格者がでましたが、
 • 科目別に「満点合格」をした学生もいました。
 • 合格者のみなさん、おめでとうございます!!
 • *科目別満点取得:タイ4名、中国(香港)3名、マレイシア3名、モンゴル1名
 • N1
 • 【言語知識】:満点:1
 • A1 マレイシア・男性
 •  
 • N2
 • 【全科目満点合格】2名 
 • A1 マレイシア・男性
 • A1 中国(香港)・男性
 •  
 • 【言語知識】:満点:2
 • A1 マレイシア・男性
 • A1 中国(香港)・男性
 •  
 • 【読解】:満点:2
 • A1 マレイシア・男性
 • A1 中国(香港)・男性
 •  
 • 【聴解】:満点:3
 • A1 マレイシア・男性
 • A1 中国(香港)・男性
 • A2 マレイシア・女性
 •  
 • N3
 • 【読解】満点:5
 • A2 モンゴル・男性
 • A3 タイ・女性
 • A3 タイ・女性
 • A3 タイ・男性
 • A3 中国(香港)・女性
 •  
 • 【聴解】満点:2
 • A2 モンゴル・男性
 • A3 タイ・女性
 •  
 • N4
 • 【聴解】満点:1
 • A4 中国(香港)・男性

 

 

Full marks on JLPT!!

2022 1st JLPT result & score was announced and many ABK COLLEGE students passed it. Among the students, Some students got full marks on each section!

Congratulations!!

 N1 Language Knowledge (Vocabulary/Grammar) section

 … 1 student from Malaysia got full marks.

N2 All subjects2 students from Malaysia & Hong Kong got perfect score.

N2 Language Knowledge (Vocabulary/Grammar) section

 … 2 students from Malaysia & Hong Kong got full marks.

N2 Reading section

 … 2 students from Malaysia & Hong Kong got full marks.

N2 Listening section

 … 3 students from Malaysia & Hong Kong got full marks.

N3 Reading section

 … 5 students from Mongolia &Thailand & Hong Kong got full marks

N3 Listening section

 … 2 students from Mongolia &Thailand got full marks

N4 Listening section

 … 1 students from Hong Kong got full marks

0 コメント