អគារសិក្សាភាសាជប៉ុន ABK-[ABK COLLEGE] Japanese Language Schoolចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥៧ABK(Asia Bunka Kaikan)បានធ្វើការជាមួយនិស្សិតបរទេស។ឥឡូវនេះដល់ពេលដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខជាមួួយ ABK COLLEGEថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូ។ តើអ្នកមិនសាកល្បងឲ្យក្តីស្រម៉ៃអាចជាការពិតទេរឺ?

Long Term Course more than 1 year
To Current Residents of Japan
Short Term Course

ABK COLLEGE Gallery

គ្រឹះស្ថានអប់រំដែលមាន(MOU)ជាមួយ ABK COLLEGE

សេចក្តីជូនដំណឹង

2022年

1月

24日

2021年12月JLPT 満点合格!

2021年第2回(2021年12月5日実施)JLPTの結果が発表されました。

ABKCOLLEGEの学生も多数の合格者がでましたが、

科目別に「満点合格」をした学生もいました。

合格者の皆さん、おめでとうございます!!

科目別満点取得:中国1名、中国(香港)2名、台湾1名

【N1 言語知識】満点2名

 A1クラス 中国 女性 、A2クラス 中国(香港) 女性

【N2 読解】満点1名:A4クラス 中国(香港) 女性

【N3言語知識】満点1名:A6クラス 台湾・女性

Full marks on JLPT!!

2021 2nd JLPT result & score was announced and many ABK COLLEGE students passed it. Among the students, some students got full marks on each section!Congratulations!! 

 ★N1 Language Knowledge (Vocabulary/Grammar) section

… 2 students from China & Hong Kong got full marks.

 ★N2 Reading section

… 1 student from Hong Kong got full marks.

 ★N3 Language Knowledge (Vocabulary/Grammar) section

 … 1 student from Taiwan got full marks.

0 コメント