អគារសិក្សាភាសាជប៉ុន ABK-[ABK COLLEGE] Japanese Language Schoolចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥៧ABK(Asia Bunka Kaikan)បានធ្វើការជាមួយនិស្សិតបរទេស។ឥឡូវនេះដល់ពេលដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខជាមួួយ ABK COLLEGEថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូ។ តើអ្នកមិនសាកល្បងឲ្យក្តីស្រម៉ៃអាចជាការពិតទេរឺ?

Long Term Course more than 1 year
To Current Residents of Japan
Short Term Course

ABK COLLEGE Gallery

គ្រឹះស្ថានអប់រំដែលមាន(MOU)ជាមួយ ABK COLLEGE

សេចក្តីជូនដំណឹង

2023年

1月

30日

2022年12月JLPT満点合格!

2022年12月JLPT満点合格!

Full marks on JLPT!!

 

2022年第2回日本語能力試験(JLPT)の結果が発表されました。

(試験実施日:2022年12月4日、結果発表2023年1月23日)

ABKCOLLEGEの学生も多数の合格者がでましたが、

科目別に「満点合格」をした学生もいました。

合格者のみなさん、おめでとうございます!!

 

Full marks on JLPT!!

2022 2st JLPT result & score was announced and many ABK COLLEGE students passed it. Among the students, some students got full marks on each section!

Congratulations!!

■N1

【全科目満点合格】1名

・A1 香港・男性

 

【言語知識】:満点:2名

・A1 香港・男性

・A1 台湾・女性

 

【聴解】:満点:4名

・A1 香港・男性

・A1 マレーシア・男性

・A1 香港・男性

・A2 マレーシア・女性

 

■N2

【読解】満点:2名

・A3 台湾・女性

・A3 ベトナム・女性

 

【聴解】:満点:5名

・A1 モンゴル・男性

・A3 タイ・男性

・A3 マレーシア・女性

・A3 台湾・女性

・A5 香港・女性

 

■N3

【読解】満点:3名

・A5 ミャンマー・男性

・B2 タイ・男性

・B2 マレーシア・男性

 

【聴解】満点:3名

・A5 ミャンマー・女性

・A5 ミャンマー・男性 

・A6 モンゴル・男性

 

■N4

【聴解】満点:2名

・A6 トルコ・男性

・B1 モンゴル・女性

 

 

★N1 All subjects … 1students from Hong Kong got perfect score.

★N1 Language Knowledge (Vocabulary/Grammar) section

… 2 students from Taiwan& Hong Kong got full marks.

★N1 Listening section

… 4 students from Malaysia & Hong Kong got full marks.

 

★N2 Reading section

… 2 students from Taiwan & Vietnam got full marks.

★N2 Listening section

… 5 students from Malaysia & Hong Kong & Thailand & Mongolia & Taiwan got full marks.

 

★N3 Reading section

… 3 students from Myanmar &Thailand & Malaysia got full marks

★N3 Listening section

… 3 students from Mongolia & Myanmar got full marks

 

★N4 Listening section

… 1 students from Mongolia & Turkey got full marks