โครงร่างหลักสูตร

ด้วยเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและข้อมูลการศึกษาต่อที่มีอย่างหลากหลาย รวมไปถึงการสอนที่ละเอียดสำหรับแต่ละบุคคล จึงมั่นใจได้ว่า จะนักเรียนได้รับความรู้ความสามารถเต็มที่อย่างแน่นอน

ABK COLLEGE ดำเนินการสอนโดยอาจารย์จากสถาบันภาษาญี่ปุ่น ABK ของสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย ผู้มีความชำนาญในการสอนภาษาญี่ปุ่นและให้คำแนะนำแก่นักเรียนมาเป็นเวลานาน ABK COLLEGE จึงถึงพร้อมทั้งอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ชำนาญ และสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดี เราพิถีพิถันใส่ใจในการสอน ให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่สมดุล โดยยึด "ACE" ซึ่งเป็นแนวทางเฉพาะตัวของเรา อันหมายถึง A: Academic (วิชาการ), C: Culture (วัฒนธรรม) และ E: Experience (ประสบการณ์) เป็นหลัก สำหรับการเตรียมตัวสอบและแนะแนวการเรียนหรือทำงานต่อนั้น ก็สอนโดยปรับตามระดับภาษาญี่ปุ่นในแต่ละระดับเช่นกัน

หลักสูตรทั้งห้า

 เวลาเปิดภาคเรียน จำนวนชั่วโมง/ระยะเวลาเรียน ระดับความสามารถก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตร
1 ปี
เดือนเมษายน 860 ชั่วโมง/1 ปี สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน, ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น, ชั้นกลาง, และชั้นกลางขึ้นชั้นสูง
หลักสูตร
1 ปี 3 เดือน
เดือนมกราคม 1040 ชั่วโมง/1.3 ปี คอร์สสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) มากกว่า N5 ขึ้นไป
หลักสูตร
1 ปี 6 เดือน
เดือนตุลาคม 1290 ชั่วโมง/1.5 ปี สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน, ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น, ชั้นกลาง, และชั้นกลางขึ้นชั้นสูง
หลักสูตร
1 ปี 9 เดือน
เดือนกรกฎาคม 1470 ชั่วโมง/1.9 ปี สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน, ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น, ชั้นกลาง, และชั้นกลางขึ้นชั้นสูง
หลักสูตร
2 ปี
เดือนเมษายน 1720 ชั่วโมง/2 ปี สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรคันจิ เช่นไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า เป็นต้น

ระดับภาษาญี่ปุ่นและจุดที่เน้นในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น

ในระดับต้น เราจะเน้นปริมาณการเรียน (1) มากทึ่สุด และเมื่อขึ้นเป็นระดับกลางและระดับสูง เนื้อหาของ (2) และ (3) จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ เราจะดูแลให้นักเรียนค่อยๆ มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่สมดุลและตรงกับแต่ละระดับ สำหรับการเตรียมตัวสอบและแนวแนวการเรียนหรือทำงานต่อนั้น จะจัดขึ้นในทุกระดับชั้น โดยปรับเนื้อหาให้เข้ากับระดับภาษาญี่ปุ่นนั้นๆ

จุดเด่น 3 ประการ ด้านการศึกษาและการสอนภาษาญี่ปุ่น

ที่ ABC COLLEGE เราได้สืบทอดเทคนิคของ "สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK" ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1983 เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและการแนะแนวทางในอนาคต โดยมีจุดเด่น 3 ประการต่อไปนี้

(1) จุดเด่น 3 ประการ ด้านการศึกษาและการสอนภาษาญี่ปุ่น

ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงอย่างละเอียดและสมดุลในทุกๆ ด้าน ด้วยประสบการณ์ยาวนานที่สั่งสมมา
นำฐานข้อมูลของคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) และคะแนนของการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) รวมทั้งฐานข้อมูลแยกตามการเรียนต่อหรือเส้นทางอาชีพมาใช้ในการชี้แนะนักศึกษาให้เหมาะกับเป้าหมายและความสามารถของแต่ละบุคคล

(2)กลยุทธ์พิชิตข้อสอบ

หนังสือ "แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น" ที่ "สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK" ตีพิมพ์ในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2002 และยังได้รับความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเราดำเนินการสอนโดยใช้เทคนิคกลยุทธ์พิชิตข้อสอบภาษาญี่ปุ่นเหล่านี้

(3)ข้อมูลมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีมากมาย

สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชียได้ตีพิมพ์ "คู่มือแนะนำการศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย" สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มาตั้งแต่ปี 1981 และ "คู่มือแนะนำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย" มาตั้งแต่ปี 2006 ปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงใหม่เป็นรูปแบบ WEB(Japan Study Support) สำหรับสืบค้นข้อมูลมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งเราจะชี้แนะแนวทางโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้

Support for Employment in Japan

We support the students who want to work in Japan after graduate ABK COLLEGE. Every year, about 50 students have gotten job offer and have successful.

(1)Graph of successful employment

ABK COLLEGE students have gotten 198 job offers during this 5 years !     On Year 2018, 63 students have sought job offer and 49 students have gotten it, ABK COLLEGE placement recruitment rate is 77.8% !

(2)Support schedule

It takes more 1 year for job hunting in Japan, but it doesn't match with Japanese language school students, then we have a special job hunting schedule for you to get a job !

(3)Introducing job offers

We introduce some job offers on school notice board. ABK COLLEGE is a member of following;

 • ●License for Free Employment Placement services (飯職発第532号)
 • ●THE TOKYO CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Also, we get some job offers from Hello Work (public employment security office) and other support groups.

The 3 key words in ABK COLLEGE Education

ABK COLLEGE adheres to the following [ ACE ].

Academic

To achieve the highest standards in their Japanese language ability, required the education field, as well as business areas.


 • Provide thorough counselling for exam preparations to enter graduate schools/colleges; and coach students in skills required for interviews.
 • Conduct Mock Test on Japanese Language Proficiency Test, EJU (Japanese language Subject), BJT Business Japanese Test and other test strategies.

Culture

เน้นการทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 • เรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นด้วยละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ญี่ปุ่น
 • เปิดสอนวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของญี่ปุ่น ให้นักศึกษามีความเข้าใจภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเรื่องราวปัจจุบันของญี่ปุ่น

Experience

เน้นกิจกรรมและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น

 • กระตุ้นให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นทํากิจกรรมในห้องเรียนและทำโครงงาน (Project Work)
 • พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางการสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น
 • เปิดและดำเนินการบรรยาย (Lecture) โดยเชิญชาวญี่ปุ่นหรือนักศึกษาต่างชาติเก่าที่มีบทบาทอยู่ในแต่ละวงการมาเป็นวิทยากร

* ผลการสอบวัดระดับ ความสามารถทางภาษา ญี่ปุ่น (JLPT)
* การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT)