โครงร่างหลักสูตร

ด้วยเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและข้อมูลการศึกษาต่อที่มีอย่างหลากหลาย รวมไปถึงการสอนที่ละเอียดสำหรับแต่ละบุคคล จึงมั่นใจได้ว่า จะนักเรียนได้รับความรู้ความสามารถเต็มที่อย่างแน่นอน

ABK COLLEGE ดำเนินการสอนโดยอาจารย์จากสถาบันภาษาญี่ปุ่น ABK ของสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย ผู้มีความชำนาญในการสอนภาษาญี่ปุ่นและให้คำแนะนำแก่นักเรียนมาเป็นเวลานาน ABK COLLEGE จึงถึงพร้อมทั้งอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ชำนาญ และสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดี เราพิถีพิถันใส่ใจในการสอน ให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่สมดุล โดยยึด "ACE" ซึ่งเป็นแนวทางเฉพาะตัวของเรา อันหมายถึง A: Academic (วิชาการ), C: Culture (วัฒนธรรม) และ E: Experience (ประสบการณ์) เป็นหลัก สำหรับการเตรียมตัวสอบและแนะแนวการเรียนหรือทำงานต่อนั้น ก็สอนโดยปรับตามระดับภาษาญี่ปุ่นในแต่ละระดับเช่นกัน

หลักสูตรทั้งห้า

  เวลาเปิดภาคเรียน จำนวนชั่วโมง/ระยะเวลาเรียน ระดับความสามารถก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตร
1 ปี
เดือนเมษายน 860 ชั่วโมง/1 ปี สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน, ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น, ชั้นกลาง, และชั้นกลางขึ้นชั้นสูง
หลักสูตร
1 ปี 3 เดือน
เดือนมกราคม 1040 ชั่วโมง/1.3 ปี คอร์สสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) มากกว่า N5 ขึ้นไป
หลักสูตร
1 ปี 6 เดือน
เดือนตุลาคม 1290 ชั่วโมง/1.5 ปี สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน, ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น, ชั้นกลาง, และชั้นกลางขึ้นชั้นสูง
หลักสูตร
1 ปี 9 เดือน
เดือนกรกฎาคม 1470 ชั่วโมง/1.9 ปี คอร์สสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) มากกว่า N5 ขึ้นไป
หลักสูตร
2 ปี
เดือนเมษายน 1720 ชั่วโมง/2 ปี สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรคันจิ เช่นไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า เป็นต้น

ระดับภาษาญี่ปุ่นและจุดที่เน้นในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น

ในระดับต้น เราจะเน้นปริมาณการเรียน (1) มากทึ่สุด และเมื่อขึ้นเป็นระดับกลางและระดับสูง เนื้อหาของ (2) และ (3) จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ เราจะดูแลให้นักเรียนค่อยๆ มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่สมดุลและตรงกับแต่ละระดับ สำหรับการเตรียมตัวสอบและแนวแนวการเรียนหรือทำงานต่อนั้น จะจัดขึ้นในทุกระดับชั้น โดยปรับเนื้อหาให้เข้ากับระดับภาษาญี่ปุ่นนั้นๆ

จุดเด่น 3 ประการ ด้านการศึกษาและการสอนภาษาญี่ปุ่น

ที่ ABC COLLEGE เราได้สืบทอดเทคนิคของ "สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK" ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1983 เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและการแนะแนวทางในอนาคต โดยมีจุดเด่น 3 ประการต่อไปนี้

(1) จุดเด่น 3 ประการ ด้านการศึกษาและการสอนภาษาญี่ปุ่น

ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงอย่างละเอียดและสมดุลในทุกๆ ด้าน ด้วยประสบการณ์ยาวนานที่สั่งสมมา
นำฐานข้อมูลของคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) และคะแนนของการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) รวมทั้งฐานข้อมูลแยกตามการเรียนต่อหรือเส้นทางอาชีพมาใช้ในการชี้แนะนักศึกษาให้เหมาะกับเป้าหมายและความสามารถของแต่ละบุคคล

(2)กลยุทธ์พิชิตข้อสอบ

หนังสือ "แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น" ที่ "สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK" ตีพิมพ์ในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2002 และยังได้รับความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเราดำเนินการสอนโดยใช้เทคนิคกลยุทธ์พิชิตข้อสอบภาษาญี่ปุ่นเหล่านี้

(3)ข้อมูลมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีมากมาย

สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชียได้ตีพิมพ์ "คู่มือแนะนำการศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย" สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มาตั้งแต่ปี 1981 และ "คู่มือแนะนำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย" มาตั้งแต่ปี 2006 ปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงใหม่เป็นรูปแบบ WEB(Japan Study Support) สำหรับสืบค้นข้อมูลมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งเราจะชี้แนะแนวทางโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้

Culture

เน้นการทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

  • เรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นด้วยละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ญี่ปุ่น
  • เปิดสอนวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของญี่ปุ่น ให้นักศึกษามีความเข้าใจภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเรื่องราวปัจจุบันของญี่ปุ่น

Experience

เน้นกิจกรรมและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น

  • กระตุ้นให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นทํากิจกรรมในห้องเรียนและทำโครงงาน (Project Work)
  • พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางการสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น
  • เปิดและดำเนินการบรรยาย (Lecture) โดยเชิญชาวญี่ปุ่นหรือนักศึกษาต่างชาติเก่าที่มีบทบาทอยู่ในแต่ละวงการมาเป็นวิทยากร

* ผลการสอบวัดระดับ ความสามารถทางภาษา ญี่ปุ่น (JLPT)
* การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT)