สารจากอาจารย์ใหญ่

ABK COLLEGE ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 จากความสนับสนุนและความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาต่างชาติที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นและใช้ชีวิตอยู่ในหอพักที่ "ABK*" และบุคคลหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ABK สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชียซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโรงเรียนแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1957 โดยตลอด 50 กว่าปีที่ผ่านมาเรารับนักศึกษาต่างชาติและผู้ฝึกงานจากเอเชีย สร้างบุคลากรของเอเชีย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในปี 1983 สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชียได้เปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้เปิดโรงเรียน ABK COLLEGE ขึ้นมาใหม่ ตอนที่ ABK ก่อตั้งขึ้นนั้น นักศึกษาต่างชาติที่มาญี่ปุ่นยังมีไม่ถึง 3,000 คน แต่ปัจจุบันมีมากกว่า 150,000 คนแล้ว นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติรวมทั้งศิษย์เก่าชาวญี่ปุ่นที่เคยศึกษาใน ABK ซึ่งมีจำนวนเกิน 10,000 คนนั้น ต่างก็มีบทบาทในการช่วยขยายสายสัมพันธ์ดังกล่าวไปทั่วโลก ทุกวันนี้เรายังคงไม่หยุดฝันที่จะให้นักศึกษาต่างชาติจากหลายๆ ประเทศ เริ่มตั้งแต่ประเทศในเอเชีย มารวมกันที่ ABK COLLEGE เรียนภาษาญี่ปุ่น หาเพื่อน เสริมสร้างสายสัมพันธ์ให้แนบแน่น และมีบทบาทในสังคมเพื่อสันติภาพและการพัฒนาประเทศในเอเชียเหล่านั้น

* "ABK" หมายถึง สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (Asia Bunka Kaikan) แต่นักศึกษาต่างชาติมักเรียกสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชียด้วยความคุ้นเคยว่า "ABK"

ผู้อำนวยการ สถาบัน ABK Gakkan
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ABK Gakkan
Mr. TSUKUDA Yoshikazu

 

*Mr.Tsukuda Yoshikazu, President  Brief History                                                            

1973-1975  Tokyo Metropolitan Board of Education                                                     1975-1977  The Asian Students Cultural Associaition (Dormitory & Counselling Section) 1977-1980  to second to Japan-Thailand Economic Cooperation Society, and then                                 Technology Promotion Association Thailand - Japan in Thailand                 1980-1993  to second to Japan-Thailand Economic Cooperation Society                       1993-1998  Technology Promotion Association Thailand - Japan in Thailand                 1998-2013  The Asian Students Cultural Association (Executive Director)                     2013-          ABK COLLEGE (President & Principal),                                                                              The Asian Students Cultural Association (Executive Director)                     

Besides the brief history above                                                                                        ・Bunkyo City INternational Festa,  Deputy Manager                                                        ・Arakawa International Communications,  Trustee                                                        ・Bridge Asia Japan, Deputy Director

แนวคิดในการก่อตั้งโรงเรียน ABK Gakkan

โรงเรียน ABK Gakkan ถือกำเนิดขึ้นมา โดยมีสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชียที่ก่อตั้งโดยคุณโฮซูมิ โกะอิจิ ในปี 1957 เป็นผู้ริเริ่ม สมาคมนี้ได้ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย (Asia Bunka Kaikan, ABK) ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ชีวิตและทำกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติชาวเอเชียขึ้นในปี 1960 ต่อมาปี 1983 ได้เปิดสถาบันภาษาญี่ปุ่น ABK ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราก็ได้ขยายงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และการเรียน มาจนถึงทุกวันนี้

โรงเรียน ABK Gakkan จะสืบทอดจิตวิญญาณแห่ง "ความปรองดองของมนุษยชาติ"และ "ความร่วมมือแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย" (จิตวิญญาณแห่งโฮซูมิ) ระหว่างประเทศและชนชาติต่างๆ ในเอเชีย ซึ่งเป็นปรัชญาในการก่อตั้งสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย นอกจากนี้ Asia Bunka Kaikan ยังได้สร้างสายใยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (เครือข่ายบุคคล: Human Network) ที่แข็งแกร่งกับรุ่นพี่ ซึ่งเน้นไปยังรุ่นพี่ที่หอพักมามากกว่า 50 ปีแล้ว ในภายหน้าจากนี้ไป เราจึงมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจากการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วย โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่เชื่อใจกันระหว่างผู้คนชาวเอเชียเป็นหลัก เราจะมุ่งขยายเครือข่ายต่อไป ~ "เช่นเดียวกับไฟหนึ่งดวงที่จะกลายเป็นไฟหมื่นๆ ดวงในที่สุด"

โรงเรียน ABK Gakkan จะอุทิศกายใจ สร้างโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ABK Gakkan แบบต่างๆ ขึ้น, สร้างระบบการรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศต่างๆ โดยเน้นที่เอเชียเป็นหลัก ให้มั่นคงอยู่ตัวขึ้น, ขยายการเรียนการสอน เช่น ภาษาญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันให้กว้างขวาง, ส่งเสริมความปรองดองของมนุษยชาติ, และพัฒนาความสงบสุขของโลกโดยเริ่มต้นจากเอเชีย

2013-04-19

ตราสัญลักษณ์ของ ABK COLLEGE

ตราสัญลักษณ์ที่หมายถึง การสืบทอดตำนานและสายสัมพันธ์ของ ABK ต่อไปยังอนาคต และความหวังสู่การพัฒนาให้เติบโตยิ่งขึ้น

สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย
ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ตั้งแต่ปี 1957 จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ABK Gakkan
(ABK COLLEGE)


ตราสัญลักษณ์ของ ABK COLLEGE นี้ ออกแบบใหม่ โดยก้าวตามสัญลักษณ์ของสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย (ก่อตั้งปี 1957) ซึ่งเป็นองค์กรแม่ของโรงเรียน

A ที่อยู่ตรงกลาง หมายถึง ตัวอักษร A ของเอเชีย, อาฟริกา และละตินอเมริกา ส่วนวงกลมสามวง สื่อถึงตัวอักษร "同 (doo)" ของคำว่า 同窓会 (doosookai) หรือ สมาคมศิษย์เก่าที่เป็นการรวมตัวกันของสมาชิก คำว่า "doo" นี้ยังหมายถึง ความเท่าเทียมกัน (equality) อีกด้วย นอกจากนี้ วงกลมยังขยายเติบโตออกไปเรื่อยๆ ซึ่งหมายถึง ความสัมพันธ์ของสมาชิกที่เชื่อมโยงถึงกันและความเจริญรุ่งเรือง เฟืองหมายถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาต่อไปอีกหนึ่งขั้น ส่วนริบบิ้นตรงกลางที่เพิ่มเข้ามาในสัญลักษณ์ครั้งนี้ แสดงถึงตำนานของ ABK (Asia Bunka Kaikan) ตั้งแต่อดีตถึงอนาคต และสายสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยเริ่มต้นจากเอเชีย

ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบใหม่ในครั้งนี้ ทำขึ้นตามสัญลักษณ์ของ ABK ที่มีมาก่อนหน้านี้กว่า 50 ปีแล้ว นอกจากนี้ ที่ส่วนบน ยังมีพิมพ์คำว่า "TRAD. (Tradition) 1957" ซึ่งเป็นการแสดงถึงการสืบทอดตำนานต่อไปยังอนาคต