แนะนำหลักคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 1-2 เดือน

วันเปิดภาคเรียน / ค่าเล่าเรียน

วันเปิดภาคเรียน: วันเดียวกับคอร์สระยะสั้น 3 เดือน

ค่าเล่าเรียน: สามารถเลือกคอร์สที่ต้องการเรียนได้ตามตาราง ดังนี้

หลักสูตร ช่วงเวลาเรียน ค่าเล่าเรียน
ภาคที่ 1 1 เดือน 8 เมษายน 2024 - 30 เมษายน 2024 84,000เยน
2 เดือน 8 เมษายน 2024 - 31 พฤษภาคม 2024 168,000เยน
ภาคที่ 2 1 เดือน 1 กรกฎาคม 2024 - 31 กรกฎาคม 2024 108,000เยน
2 เดือน 1 กรกฎาคม 2024 - 30 สิงหาคม 2024 176,000เยน
ภาคที่ 3 1 เดือน 1 ตุลาคม 2024 - 31 ตุลาคม 2024 108,000เยน
2 เดือน 1 ตุลาคม 2024 - 29 พฤศจิกายน 2024 188,000เยน
ภาคที่ 4 1 เดือน 7 มกราคม 2025 - 31 มกราคม 2025 92,000เยน
2 เดือน 7 มกราคม 2025 - 28 กุมภาพันธ์ 2025 164,000เยน

・การดำเนินการสมัคร / พิธีปฐมนิเทศ / การสอบคัดห้อง จะทำก่อนวันเข้าเรียนข้างต้น
・โรงเรียนหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการของญี่ปุ่น
・หลังจากเรียนจบในแต่ละคอร์สแล้ว ถ้าหากต้องการเรียนต่อที่โรงเรียนสามารถดำเนินการสมัครเรียนต่อได้       ภายในเวลาที่วีซ่ากำหนด (สูงสุด 3 เดือน)
・ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือแบบเรียน
・รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ้างอิงได้จากแผ่นพับแนะนำคอร์สระยะสั้น 3 เดือน

ช่วงเวลาสมัคร

เปิดรับสมัครจนถึง 2 สัปดาห์ก่อนหน้าวันเปิดเรียนวันแรกของแต่ละภาคเรียน

เอกสารการสมัครเรียน

1. ใบสมัครเข้าเรียนของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น (ในรูปแบบ Excel)

ABK_COLLEGE_APPLICATION_FORM_for_AUDITOR
Microsoft Excel 145.5 KB

2. รูปถ่ายหน้าตรง (3cm x 4cm) 2 ใบ
 ติดไฟล์ข้อมูลรูปถ่ายไว้ในใบสมัครเข้าเรียนที่เป็น Excel ส่วนรูปถ่ายจริง 1 ใบให้นำมาส่งสำนักงานภายหลังจากมาญี่ปุ่นแล้ว

3. . สำเนาพาสปอร์ต (หน้าที่มีรูปถ่ายหน้าตรง)

4. อื่นๆ (บางกรณีอาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการเข้าเรียน

 1. ส่งเอกสารสมัครเรียนทาง E-mail ถึง:info@abk.ac.jp
 2. ถ้ามีการขอเอกสารเพิ่มเติม ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมมาทางอีเมล์หรือไปรษณีย์
 3. รับผลการคัดเลือกภายในโรงเรียน
 4. ชำระค่าเล่าเรียน
 5. ขอวีซ่าประเภทพำนักระยะสั้น เดินทางมาญี่ปุ่น
 6. ดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนนักเรียนหลักสูตรระยะสั้นและเข้าร่วมการปฐมนิเทศก์
 7. เข้าสอบวัดความรู้ก่อนเข้าเรียน (placement test)
 8. รับใบรับรองการลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น
 9. เข้าร่วมพิธีเปิดเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1, 3)
 10. ยืนยันชั้นเรียนที่จะเข้า, เริ่มเข้าเรียน

ข้อควรระวัง

 • นักเรียนระยะสั้นจะเข้าเรียนได้เฉพาะชั้นเรียนที่กำหนดเท่านั้น
 • นักเรียนระยะสั้นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของแต่ละชั้นเรียน เช่น เข้าเรียนในชั้นเรียนที่กำหนด ส่งงานที่อาจารย์สั่ง เช่น การบ้าน รวมทั้ง สอบย่อย และสอบประจำ เป็นต้น ภายหลังจากเปิดเรียนแล้ว หากเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเรียนที่เป็นอยู่ อาจถูกพิจารณาไม่ให้เข้าเรียนได้
 • นักเรียนระยะสั้นไม่สามารถสมัครขอทุนการศึกษาที่ทางโรงเรียนเปิดรับอยู่หรือขอหนังสือแนะนำตัว (recommendation) เพื่อใช้ประกอบการเข้ามหาวิทยาลัยได้
 • นักเรียนระยะสั้น ไม่สามารถซื้อ "ตั๋วเดือนเพื่อการเดินมาทางเรียนสำหรับนักเรียน" ของรถไฟฟ้า รถใต้ดิน หรือรถเมล์ได้ (แต่สามารถซื้อ "ตั๋วเดือนเพื่อการเดินทางมาทำงาน" ได้)
 • นักเรียนระยะสั้น ซึ่งถือวีซ่าที่มีสถานภาพการพำนักเป็น "การพำนักระยะสั้น" ไม่สามารถทำงานพิเศษได้
 • ทำประกันการเดินทางต่างประเทศ ที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ มาจากประเทศของตนเอง ก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น
 • ในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันการเดินทางระหว่างประเทศมา จะต้องทำประกันกับบริษัทที่ทางโรงเรียน กำหนด

สอบถามเรื่องต่างๆ ได้ที่

โรงเรียน ABK Gakkan โรงเรียนภาษาญี่ป่น ABK Gakkan
2-12-12, Honkomagome, Bunkyou-Ku, Tokyo, 113-0021 
โทรศัพท์:03-6912-0756 FAX:03-6912-0757
E-mail:info@abk.ac.jp