ABK COLLEGE ระเบียบการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาภายในโรงเรียน 12 ปี จากโรงเรียนซึ่งอยู่นอกประเทศญีปุ่น
  • สำหรับผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือ วิทยาลัยอาชีวศึกษานั้น
  • สำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเป็นผู้มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเข้าศึกษา
  • สำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรเดือนม.ค. ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N5 ชึ้นไป

จำนวนคนที่รับ

เดือนเมษายน (หลักสูตร 1 ปี/หลักสูตร 2 ปี) 140 คน
เข้าเรียนเดือน ก.ค. (หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน)  40 คน
เดือนตุลาคม (หลักสูตร 1ปีครึ่ง)  80 คน
เข้าเรียนเดือน ม.ค. (หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน)  40 คน

ระยะเวลาการรับสมัคร

เดือนเมษายน
ภายใน 1 กันยายน - 28 ตุลาคม ปีก่อนที่เข้า

เข้าเรียนเดือน ก.ค.
ภายใน 10 ธันวาคม ปีก่อนที่เข้า - 10 กุมภาพันธ์ ปีที่เข้า

เดือนตุลาคม
ภายใน 1 มีนาคม - 28 เมษายน ปีที่เข้า

เข้าเรียนเดือน ม.ค.
ภายใน 10 มิถุนายน - 10 สิงหาคม ปีก่อนที่เข้า

※กรณีมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนอาจปิดรับสมัครก่อนกำหนด
※หลักสูตรเดือนม.ค.ถ้าจำนวนที่รับสมัครเต็มแล้ว อาจมีการปิดรับสมัคร

ค่าสมัครเข้าเรียน

20,000เยน
กรุณาชำระด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคารหรือตัดบัตรเครดิตในตอนที่สมัคร  วิธีจ่าย อ้างอิงจากโฮมเพจชองโรงเรียนในส่วนชอง "การชำระเงิน" ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่ได้รับค่าสมัครภายในระยะเวลาการรับสมัคร อาจถือเป็นการยกเลิกใบสมัครดังกล่าว  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินถือเป็นความรับผิดชอบของผู้โอน โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าสมัครที่ชำระแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เอกสารในการสมัคร

เอกสารที่เกี่ยวกับผู้สมัคร

ใบสมัครเข้าเรียน  
เอกสารแสดงเหตุผลในการสมัครเข้าเรียน กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
แบบสอบถาม  
หนังสือยินยอมให้ศึกษาต่อต่างประเทศ  
ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัย ไม่รับสำเนาจากการถ่ายเอกสาร สามารถใช้สำเนาใบรับรองที่มีข้อความรับรองความถูกต้องอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษาได้ สำหรับผู้ที่ยังศึกษาอยู่ ให้ส่งใบรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งมีการระบุถึงวันที่คาดว่าจะสำเร็จอย่างชัดเจน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ขอให้ส่งใบรับรองการสำเร็จการศึกษาตามมาโดยทันที ในกรณีที่ออกจากสถาบันการศึกษาที่สุดท้ายในระหว่างที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ขอให้ส่งหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา หรือใบรับรองการลาออกมาด้วย
ใบแสดงผลการเรียนในแต่ละชั้นปีของระดับมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัย ไม่รับสำเนาจากการถ่ายเอกสาร สามารถใช้สำเนาที่มีข้อความรับรองความถูกต้องอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษาได้ สำหรับผู้ที่เคยสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น, TOEFL, TOEIC, IELTS เป็นต้น ขอให้ส่งสำเนาเอกสารแสดงผลคะแนนการสอบแนบมาด้วย
สำเนาหนังสือเดินทาง ผู้ที่มีหนังสือเดินทางแล้ว ขอให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางด้วย สำหรับผู้ที่มีประวัติเคยเข้าประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ขอให้ส่งสำเนาหน้าที่มีตราประทับในการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้ามาด้วย
รูปถ่าย 4 ใบ ขนาด 4 ซ.ม. X 3 ซ.ม. หน้าตรง ครึ่งตัว ถ่ายมาไม่เกิน 3เดือน พร้อมเขียนชื่อสกุล และสัญชาติที่ด้านหลังรูป
ใบตรวจสุขภาพ ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพลงในใบตรวจสุขภาพที่โรงเรียนกำหนด รวมทั้งให้แพทย์ลงลายมือชื่อรับรอง และประทับตรารับรองจากโรงพยาบาล

※ เอกสารต่อไปนี้ ให้ส่งเฉพาะผู้ที่เป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น

ใบรับรองการเข้าเรียนหรือใบแสดงผลการเรียนที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่เข้าเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เฉพาะผู้ที่มีประวัติเคยเข้าเรียนหรือศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
สำเนา (หน้าหลัง) ของบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (Residence Card) หรือสำเนาทะเบียนบ้านของญาติสนิทที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เฉพาะผู้ที่มีญาติสนิทอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

หลักฐานยืนยันความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา, การดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่น เป็นต้น (อย่างใดอย่างหนึ่งตาม A, B หรือ C ข้างล่าง)

A:กรณีญาติหรือครอบครัวที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา, การดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่น เป็นต้น

เอกสารรับรองการอุปถัมภ์ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต้องลงชื่อและวันที่กำกับด้วยลายมือตัวเอง ในช่องค่าครองชีพกรอกจำนวนเงินเฉลี่ยต่อเดือน ที่คาดว่าจะส่งมาให้นักเรียนเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
เอกสารรับรองยอดเงินฝากของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากธนาคาร ระบุยอดจำนวนเงินและลงวันที่อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีของธนาคารหนังสือ เอกสารรับรองที่ออกโดยบริษัทไม่สามารถใช้ได้
เอกสารรับรองการทำงานของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
(a หรือ b ข้างล่าง)
a.กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยสถานที่ทำงาน
b.กรณีเป็นเจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น ที่มีชื่อสกุลของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและชื่อบริษัทแสดงอยู่อย่างชัดเจน (รับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยงานที่ออกเอกสาร)
เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและผู้สมัคร เอกสารที่สามารถรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครได้ เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร เป็นต้น
เอกสารแสดงรายได้ต่อปีของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หลักฐานการชำระภาษีประจำปีที่แสดงยอดรายได้ส่วนตัวต่อปีของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัท (มียอดรายได้ส่วนตัวต่อปีของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแสดงอยู่) เช่น หนังสือการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น

B:กรณีญาติหรือครอบครัวที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา, การดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่น เป็นต้น

เอกสารรับรองการอุปถัมภ์ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต้องลงชื่อและวันที่กำกับด้วยลายมือตัวเอง ในช่องค่าครองชีพกรอกจำนวนเงินเฉลี่ยต่อเดือน ที่คาดว่าจะส่งมาให้นักเรียนเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
หนังสือรับรองเงินฝากของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากธนาคาร  
ทะเบียนบ้าน (Juminhyo) มีข้อมูลของสมาชิกทุกคนในบ้านแสดงอยู่
เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและผู้สมัคร เอกสารที่สามารถรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครได้ เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร เป็นต้น
เอกสารรับรองการทำงานของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
((a, b หรือ c ข้างล่าง)
a. กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยสถานที่ทำงาน
b. กรณีเป็นเจ้าของบริษัท ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและหนังสือรับรองการทำงาน
c. กรณีของผู้ประกอบกิจการส่วนตัว ใช้คู่ฉบับแบบแสดงภาษีเงินได้ที่มีตราประทับยืนยันการรับจากกรมสรรพากร (โรงเรียนจะส่งคืนให้ในภายหลัง) และหนังสือรับรองการทำงานที่เขียนขึ้นเอง
เอกสารแสดงรายได้ต่อปีของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ที่ออกโดยเทศบาลเมือง,สำนักงานเขต, ที่ว่าการอำเภอ, ตำบล (มียอดรายได้ต่อปีแสดงอยู่)(Kazei shomeisho)

C:กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เอกสารรับรองการอุปถัมภ์ค่าใช้จ่าย ผู้สมัครต้องลงชื่อและวันที่กำกับด้วยลายมือตัวเอง ในช่องค่าครองชีพกรอกจำนวนเงินเฉลี่ยต่อเดือนของยอดเงินที่ตัวผู้สมัครเองเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
หนังสือรับรองเงินฝากของผู้สมัคร ระบุยอดจำนวนเงินและลงวันที่อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีของธนาคา
เอกสารรับรองการทำงานของผู้สมัคร  
เอกสารแสดงรายได้ต่อปีของผู้สมัคร หลักฐานการชำระภาษีประจำปีที่แสดงยอดรายได้ส่วนตัวต่อปีของผู้สมัคร หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัท (มียอดรายได้ส่วนตัวต่อปีของผู้สมัครแสดงอยู่) เช่น หนังสือการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น

ดาวโหลดไฟล์ PDF คู่มือและรายละเอียดวิธีการสมัครเรียน

Guide for Admission
COLLEGE募集要項年度共通'24(タイ語).pdf
PDFファイル 393.8 KB